Adatvédelmi tájékoztató 

Bevezetés: 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Niagara 2003 Kft., mint adatkezelő az adatkezelési tevékenységeiről, annak gyakorlatáról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást az Ön részére megadjon, így különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, az Ön jogiról és jogérvényesítési lehetőségeiről. 

Adatkezelő: 

Név: NIAGARA 2003 Kft. 

Székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 129. 

Cégjegyzékszám: 06-09-006785 

Adószám: 11982087-2-06 

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, 

Elektronikus levelezési címe: szeged@furdokadgyar.hu

Képviseli: Borbola Imre 

Képviselő elérhetősége: 30/99-56-022 

 Alapvető fogalmak: 

A Niagara 2003 Kft.: Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki a szolgáltatásnyújtásai során a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési tevékenységeket végzi, valamint Honlapot üzemeltet. 

Honlap/Weboldal: www.furdokadgyar.hu

Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, vagy a Honlapon egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb.) a Niagara 2003 Kft-vel kapcsolatba lép. 

 Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon - az alkalmazott eljárástól függetlenül - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.

Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet megfelelő kitöltésével a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja. 

Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri. 

Adattörlés: az adatkezelő által, az érintett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

Ügyfél: a Niagara 2003 Kft. termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődő, a Társaság termékeit megvásárló, a szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy. 

Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába; 

Az adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok: 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálybalépésének a napja 2018. május 25. napja. 

Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak. 

A Niagara 2003 Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására. A Niagara 2003 Kft. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. 

Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak. 

A Niagara 2003 Kft. szolgáltatásai nyújtása és adatkezelési tevékenységei során nem kizárólag, de különösen az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak: 

• az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete 

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

korlátairól (Grt.) 

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.) 

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

• 2005. évi CXXXIII. törvény- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Svtv.) 

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

• 2007. évi CXXVII. törvény-az általános forgalmi adóról (Áfa törvény) 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek: 

Jogszerűség elve: a Niagara 2003 Kft. az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az Ön hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított jogalappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az Ön által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az Ön által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket. 

Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: a Niagara 2003 Kft. biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. 

A Niagara 2003 Kft. minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről. 

Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A Niagara 2003 Kft. célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. 

Adattakarékosság elve: a Niagara 2003 Kft. adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek. 

Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

Integritás és bizalmas jelleg elve: a Niagara 2003 Kft. az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen. 

Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.

Kapcsolatfelvétel/ajánlatkérés/megrendelés során megvalósuló adatkezelés: 

A weboldalon, továbbá a weboldalon megadott elérhetőségeken keresztül Önnek lehetősége van Társaságunkkal kapcsolatba lépni, hogy érdeklődjön egyes termékeink és szolgáltatásaink felől, valamint, hogy azokról ajánlatot kérjen. 

Az érintettek köre: Niagara 2003 Kft-től ajánlatot kérő, a Társasággal kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek. 

Az adatkezelés célja: az Ön megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, az Önnel való kapcsolattartás, annak érdekében, hogy a szerződés létrejöjjön a felek között. 

Az adatkezelés jogalapja: 

• Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 

• Az adatkezelés Ön és Társaságunk létrejövő a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) 

A kezelt adatok köre és célja: 

érintett neve 

érintett e-mail címe információ megadása kapcsolattartás végett 

az érintett telefonszáma információ megadása, kapcsolattartás végett 

Az adatkezelés időtartama: 

- Információkérés esetén: a Niagara 2003 Kft. az információ megadását követően törli az érintettel történő üzenetváltást, az információ megadásához szükséges feljegyzéseket, adatokat. 

- Ajánlatkérés esetén: amennyiben szerződés nem jön létre a Niagara 2003 Kft. törli az érintettel történő üzenetváltást, az ajánlatkérés megadásához szükséges feljegyzéseket, adatokat. 

- Megrendelés esetén: amennyiben megrendelés jön létre, a megrendelés időpontjától a teljesítés megtörténtéig tartó időpont/átvétel után a Niagara 2003 Kft. törli az érintettel történő üzenetváltást, a megrendelés teljesítéséhez szükséges feljegyzéseket, adatokat.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. 

Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Niagara 2003 Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Fő fasor 129. 

• Elektronikus úton: szeged@furdokadgyar.hu

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ön személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. A Niagara 2003 Kft. külföldre nem továbbítja az Ön adatait. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén és papír alapon tárolja Az Ön adataihoz kizárólag a Niagara 2003 Kft. munkatársai férnek hozzá.

Niagara 2003 Kft. ügyfeleinek adatkezelése 

A Társaság által forgalmazott termékeket megvásárló valamint a Társaság szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy ügyfelek adatait a Niagara 2003 Kft. kezeli. 

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik a Niagara 2003 Kft. szolgáltatásait igénybe veszik. 

Az adatkezelés célja: A felek között létrejött szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás. 

Az adatkezelés jogalapjai 

• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). 

• A számlázási adatok vonatkozásában az adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt kötelezettség teljesítése miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap). 

• Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). 

A kezelt adatok köre és célja 

érintett neve 

érintett lakhelyének azonosítása 

az érintett e-mail címe kapcsolattartás végett 

az érintett telefonszáma kapcsolattartás végett 

az érintett bankszámlaszáma számlázás céljából 

Az adatkezelés időtartama 

• A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év, ezen időszak elteltével az adatokat törölni kell. 

• Az olyan adatok vonatkozásában, amelyek a számlázáshoz nem kapcsolódnak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően az adatok törlésre kerülnek. 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. 

Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Niagara 2003 Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz. 

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Fő fasor 129. 

• Elektronikus úton: szeged@furdokadgyar.hu

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ön személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. A Niagara 2003 Kft. külföldre nem továbbítja az Ön adatait. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén és papír alapon tárolja Az Ön adataihoz kizárólag a Niagara 2003 Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.

A társaság külföldi utasnak minősülő ügyfeleinek adó-visszaigénylése esetén megvalósuló adatkezelés: 

A Niagara 2003 Kft. külföldi utasnak minősülő ügyfelét áfa-mentesség illethet meg. Az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően az adómentesség érvényesítése érdekében a Niagara 2003 Kft., mint a termék értékesítője a számlakibocsátása mellett az adó-visszaigénylő lap kitöltéséről is gondoskodik a külföldi utas kérelmére. 

Az adatkezelés célja: a külföldi utas ügyfél vásárlásának hatályos jogszabályok szerinti dokumentálása, amely alapján a külföldi utasnak minősülő ügyfél adó-visszatérítést kezdeményezhet. 

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik külföldi utas ügyfélnek minősülnek és adó-visszatérítési szándékukat a Niagara 2003 Kft-nek jelzik. 

Az adatkezelés jogalapja 

• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). 

• Az Áfa törvényben (99. § (2) bekezdés) előírt kötelezettség teljesítése miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap). 

A kezelt adatok köre és célja 

érintett neve, azonosítása, dokumentumok jogszabályok szerint kitöltése 

érintett úti okmányának száma, azonosítása, dokumentumok jogszabályok szerint kitöltése 

érintett címe, azonosítása, dokumentumok jogszabályok szerint kitöltése 

Az adatkezelés időtartama 

Tekintettel arra, hogy a számlával együtt szükséges a nyilatkozat megőrzése a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama az irányadó: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év, ezen időszak elteltével az adatokat törölni kell. 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. 

Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Niagara 2003 Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz. 

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Fő fasor 129. 

• Elektronikus úton: szeged@furdokadgyar.hu

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ön személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Az Ön adatait a Társaság külföldre nem továbbítja. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén és papír alapon tárolja. 

Az Ön adataihoz kizárólag a Niagara 2003 Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés: 

A Társaság szolgáltatási tevékenységével összefüggésben Önnek lehetősége van panaszt tenni. A panasz bejelentésére személyesen, e-mailben, postai úton és telefonon keresztül van Önnek lehetősége. 

Az adatkezelés célja: az ügyfél minőségi kifogásának beazonosítása, kezelése, szavatossági, jótállási igényének érvényesítése. 

Az érintettek köre: azon Ügyfelek, akik a Társaságtól vásárolt termékkel kapcsolatban panaszt tesznek, vagy szavatossági/jótállási igényüket érvényesítik. 

Az adatkezelés jogalapjai 

• Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). 

• Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a 1997. évi CLV. évi a fogyasztóvédelemről szóló törvény és a 19/2014. (IV. 29.) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló NGM rendelet alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) 

A kezelt adatok köre 

érintett neve 

érintett lakhelye 

érintett e-mail címe kapcsolattartás végett 

érintett telefonszáma kapcsolattartás végett 

érintett minőségi kifogása, reklamációja minőségi kifogás beazonosítása, kivizsgálása 

Az adatkezelés időtartama 

• Minőségi kifogás esetén a panaszról felvett jegyzőkönyv, a vásárlók könyvébe tett bejegyzés és a válasz másolati példánya esetében 5 év (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése) 

• A fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv esetében annak felvételétől számított 3 év (19/2014 (IV.29.) NGM rend. 4§ (6) bekezdés). 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. 

Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Niagara 2003 Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz. 

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Fő fasor 129. 

• Elektronikus úton: szeged@furdokadgyar.hu

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ügyfél személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Az Ön adatait a Társaság külföldre nem továbbítja. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén és papír alapon tárolja. Az Ön adataihoz kizárólag a Niagara 2003 Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.

Az elektronikus megfigyelő rendszer útján megvalósuló adatkezelés: 

A Társaság szegedi telephelyén valamint bemutató termében a Társaság kamerarendszert üzemeltet. 

Adatkezelés célja: Vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme.

Az érintettek köre: a Társaság szegedi telephelyét és bemutató üzleteit személyesen felkereső természetes személyek. 

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). 

A kezelt személyes adatok köre és célja: 

érintett képmása, érintett azonosítása 

Az adatkezelés időtartama: 

• A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 10 (tíz) munkanapig őrzi a Társaság. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. 

Az Érintettek jogainak ismertetése: 

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Niagara 2003 Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Fő fasor 129. 

• Elektronikus úton: szeged@furdokadgyar.hu

A Társaság csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Ügyfél személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Az Ön adatait a Társaság külföldre nem továbbítja. Az Ön adatait a Társaság elektronikusan a Magyarországon található szerverén tárolja. Az Ön adataihoz kizárólag a Niagara 2003 Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.

A társaság adatfeldolgozói: 

Tárhely szolgáltató: 

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB BANK ZRT.)

IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005

SWIFT kód: CIBHHUHB

Elérhetőség:

Telefon 0-24: +36 1 700 2323

Fax: +36 1 700 2254

Emai: info@mhosting.hu

Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon 9-17.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

Házhoz szállítás – Szeged és környéke 

• Név: Niagara 2003 Kft 

• Székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 129. 

• Cégjegyzék-szám: 06-09-006785 

• Postacím: Niagara 2003 Kft 

• Telefon: 30/528-33-61 

• Webcím: furdokadgyar.hu

• E-mail: szeged@furdokadgyar.hu

 

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően. 

Adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. A Szolgáltató megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket. 

Az érintettek jogai: 

Érintett tájékoztatáshoz való joga 

Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja a Niagara 2003 Kft, az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt. 

Az érintett hozzáférési joga:

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e a Niagara 2003 Kft. az Ön személyes adatait. 

Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról: 

• adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,

• az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 

• és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról 

• az érintett személyes adatok kategóriáiról 

• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, 

• adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról, 

• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, 

• adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért. 

Érintett helyesbítéshez való joga: 

Ön kérheti a Niagara 2003 Kft-től a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. A Niagara 2003 Kft., mint Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik. 

Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”): 

Az Ö jogosult arra, hogy kérésére a Niagara 2003 Kft., mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbiak esetén: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték; 

• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

• az Ön személyes adatait jogellenesen kezelte a Társaság; 

• a személyes adatokat a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Érintett adatkezelés korlátozásához való joga: 

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy a Niagara 2003 Kft., hogy korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén: 

• amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi azt, 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri, 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

• amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Érintett adathordozhatósághoz való joga: 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Niagara 2003 Kft-re, mint adatkezelőre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

• az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 

• az adatkezelés automatizált módon történik. 

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Érintett tiltakozáshoz való joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag 

• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés. 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén :

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Intézkedési idők: 

Ha a Niagara 2003 Kft. az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Niagara 2003 Kft. tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Érintett jogainak biztosítása 

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Fő fasor 129.

•Elektronikus úton: szeged@furdokadgyar.hu

Jogorvoslati lehetőségek:

Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Niagara 2003 Kft-t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

• Postai úton: 6726 Szeged, Fő fasor 129. 

• Elektronikus úton:szeged@furdokadgyar.hu

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Név: Szegedi Törvényszék 

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

Postacím: 6701 Szeged, Pf.408., 

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu, 

Központi telefonszám: +36 62 562-500 

16.3. Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 1/391-1400